Thi thoảng lại có bạn hỏi làm sao cập nhập Nodejs và npm, nên làm bài ngắn gọn vài lệnh này để dành cho các bạn mới vào nghề Nodejs.

1. Cập nhập nodejs

Đầu tiên cứ kiểm tra xem phiên bản nodejs hiện giờ là bao nhiêu đã nhé, biết đâu đang bản mới nhất rồi thì sao ^^.

$ node -v

Sau đấy mới cập nhập nodejs.

$ sudo npm cache clean -f
$ sudo npm install -g n
$ sudo n stable
$ node -v

2. Cập nhập npm

$ sudo npm install -g npm

Để rút gọn việc gõ các lệnh trên mình có tạo 1 file bash:

Chúc các bạn tuần làm việc mới vui vẻ.