Để tạo được tên thay thế (alias) cho các lệnh trên Mac khá đơn giản. Ta chỉ cần thêm các lệnh alias vào file .bash_profile tại thư mục home là OK. Trường hợp máy chưa có file .bash_profile thì ta có thể tạo mới file này là OK.

.bash_profile

Lệnh tạo alias:

alias YOUR_ALIAS='YOUR_COMMAND'

Ví dụ ta tạo alias cho lệnh react-native với tên là rn như sau:

alias rn='react-native'
alias

Vì ta chỉ tạo alias chứ không thay đổi câu lệnh nên là vẫn có thể sài được lệnh cũ sau khi đã được tạo alias. Như ở ví dụ trên ta có thể sử dụng đồng thời lệnh rnreact-native mà không gặp phải bất kì vấn đề nào cả.

using

Sau khi thêm alias vào file .bash_profile, ta cần khởi động lại môi trường dòng lệnh. Để khởi động lại có nhiều cách, có thể là tắt terminal đi và bật lại hoặc có thể chạy với lệnh:

$ source ~./bash_profile

Have fun!