Bài này sẽ nói về một cách cực kì đơn giản để cài đặt và sử dụng Tor trên máy MacOS. Tôi thử nghiệm trên Mac Sierra, nhưng về cơ bản có thể thực hiện được trên tất cả các phiên bản khác mà Tor có hỗ trợ một cách tương tự.

1. Cài đặt Tor

# Cài bằng Brew
$ brew install tor

# hoặc bằng Macports
$ sudo port install tor

2. Mã khởi động

Tạo 1 file script tor.sh để tiện khởi động và sử dụng tor như dưới đây. File này bạn có thể lưu vào vị trí tùy thích nhưng đừng quyên cấp quyền thực thi cho nó nhé.

tor.shtor.sh
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
#!/usr/bin/env bash

# 'Wi-Fi' or 'Ethernet' or 'Display Ethernet'
INTERFACE=Wi-Fi

# Ask for the administrator password upfront
sudo -v

# Keep-alive: update existing `sudo` time stamp until finished
while true; do sudo -n true; sleep 60; kill -0 "$$" || exit; done 2>/dev/null &

# trap ctrl-c and call disable_proxy()
function disable_proxy() {
    sudo networksetup -setsocksfirewallproxystate $INTERFACE off
    echo "$(tput setaf 64)" #green
    echo "SOCKS proxy disabled."
    echo "$(tput sgr0)" # color reset
}
trap disable_proxy INT

# Rollback
sudo networksetup -setsocksfirewallproxy $INTERFACE 127.0.0.1 9050 off
sudo networksetup -setsocksfirewallproxystate $INTERFACE on

echo "$(tput setaf 64)" # green
echo "SOCKS proxy 127.0.0.1:9050 enabled."
echo "$(tput setaf 136)" # orange
echo "Starting Tor..."
echo "$(tput sgr0)" # color reset

# Start Tor
tor

3. Khởi động Tor

$ ./tor.sh

Về chi tiết có thể tham khảo ở trang chủ của Tor.