git worktree cho phép ta có thể sử dụng cùng lúc nhiều nhánh của repo trong cùng một thư mục dự án. Ví dụ, blog của mình được xây dựng với Hugo, trong thư mục blog của mình có thư mục public là thư mục chứa các file được dịch ra từ mã nguồn blog. Còn ở phía repo trên Github, mình có 2 branch là dev lưu mã nguồn và master lưu các file chạy. Như vậy, thư mục blog trên máy tính của mình sẽ trỏ tới nhánh dev, còn thư mục public sẽ trỏ tới nhánh master.

$ pwd
/Users/haidm/Projects/blog

$ git branch
* dev
 master

$ cd public && pwd
/Users/haidm/Projects/blog/public

$ git branch
 dev
* master

Nếu không có worktree thì chuyện gì sẽ xảy ra? Ta sẽ phải tạo 2 repo dự án riêng và tách thư mục repo trên máy tính của ta ra thành 2 thư mục riêng rẽ hoặc phải chuyển đổi qua lại giữa các branch liên tục. Hơi bất tiện phải không? Ngoài ra, khi bạn chỉ muốn lưu tạm 1 branch nào đó để so sánh hay copy các file giữa branch này qua branch khác, thì worktree cũng là một lựa chọn rất tốt.

Trong bài này, ta sẽ đề cập cách dùng và một số lệnh cơ bản của worktree.

1. Thêm nhánh

Để thêm một nhánh vào một thư mục nào đó, ta sử dụng lệnh:

$ git worktree add [-f] [-b <new-branch>] <path> [<branch>]

Trong đó:

 • path - đường dẫn tới thư mục bạn muốn lưu nhánh cần lấy về
 • branch - nhánh cần trỏ tới
 • Lựa chọn
  • -f, --force - Mặc định thì ta không thể thêm 1 nhánh mà đã được lấy về rồi, nhưng với lựa chọn này ta có thể bắt worktree tải về cho ta.
  • -b <new-branch>, -B <new-branch> - Thêm một nhánh new-branch nếu nó chưa có trên phía máy chủ. Với lựa chọn -B to thì ta còn có thể ép worktree reset branch đã đang có ở phía local.

Ví dụ: mình tạo thư mục public để lưu trữ các file dịch ra của blog và liên kết nó với nhánh master:

$ pwd
/Users/haidm/Projects/blog

$ git worktree add public origin/master

Lúc này nhánh master sẽ được tải về thư mục public của ta. Và mọi thay đổi trong thư mục public sẽ chỉ ảnhh hưởng tới nhánh master, còn thay đổi ngoài thư mục public sẽ vẫn chỉ ảnh hướng tới nhánh dev của ta.

Ví dụ: mình thêm file 20170902-git-worktree.md vào thư mục content/post/code của blog, và kiểm tra xem các thư mục thay đổi ra sao.

$ hugo new post/code/20170902-git-worktree.md
$ git status
On branch dev
Your branch is up-to-date with 'origin/dev'.
Untracked files:
 (use "git add <file>..." to include in what will be committed)
  content/post/code/20170902-git-worktree.md

$ cd public
$ git status
On branch master
Your branch is up-to-date with 'origin/master'.
nothing to commit, working tree clean

2. Liệt kê các nhánh

Để xem ta đã lấy về các nhánh nào và ở thư mục tương ứng nào thì có thể sử dụng lệnh list. Ví dụ, với lệnh add ta đã thực hiện phía trên, ta sẽ có kết quả như sau:

$ git worktree list
/Users/haidm/Projects/blog     616ce09 [dev]
/Users/haidm/Projects/blog/public cc73e0d [master]

Bạn để ý sẽ thấy rằng, dòng đầu tiên chính là nhánh chính trên thư mục gốc của ta, còn các nhánh khác là nhánh mà ta thêm vào với lệnh add.

3. Xoá nhánh

Sau khi làm việc xong, ta có thể xoá nhánh đó khỏi local bằng cách xoá thư mục chứa nó và xoá nó từ bộ quản lý git của ta.

$ rm -rf <path>
$ git worktree prune <path>

Với path là đường dẫn tới thư mục chứa nhánh mà ta muốn xoá. Nếu ta chỉ chạy lệnh để xoá thư mục thôi thì trên danh nghĩa, worktree đó vẫn tồn tại trong bộ quản lý git. Nếu bạn không tin có thể xoá thư mục đi và chạy lại lệnh add sẽ thấy có báo lỗi.

5. Kết luận

Với worktree ta có thể cùng lúc làm việc được với nhiều nhánh mà không cần phải chuyển đổi qua lại giữa các nhánh cực kì tiện lợi và dễ sài. Tuy nhiên khi bạn thêm một nhánh vào local thì có thể gặp rắc rối nếu nhánh đó đã được lấy về, hoặc sau khi chạy lệnh xoá mà không thông báo cho git biết. Khi đó, ta có thể sử dụng lựa chọn -f để buộc worktree phải thêm vào cho ta.

Bài viết này đã trình bày phương pháp để làm việc với nhiều branch cùng lúc trong cùng một thư mục, vậy nếu không phải là nhánh mà là một repo khác thì sao? Câu trả lời là git submodule, mình sẽ viết về phương pháp này trong bài viết tới.