Đây là bản tóm tắt một số đạo hàm cơ bản và tính chất đạo hàm nhằm mục đích tra cứu cho nhanh.

Mục lục

1. Đạo hàm thông dụng

1.1. Đa thức

No.Đạo hàmNo.Đạo hàm
1$\dfrac{d}{dx}(c) = 0$4$\dfrac{d}{dx}(x^n) = nx^{n-1}$
2$\dfrac{d}{dx}(x) = 1$5$\dfrac{d}{dx}(cx^n) = cnx^{n-1}$
3$\dfrac{d}{dx}(cx) = c$

1.2. Mũ và Logarit

No.Đạo hàmNo.Đạo hàm
1$\dfrac{d}{dx}(a^x) = a^x\ln(a)$3$\dfrac{d}{dx}\big(\ln(x)\big) = \dfrac{1}{x},~~~x>0$
2$\dfrac{d}{dx}(e^x) = e^x$4$\dfrac{d}{dx}\big(\ln\lvert x\rvert\big) = \dfrac{1}{x},~~~x\ne 0$
5$\dfrac{d}{dx}\big(\log_a(x)\big) = \dfrac{1}{x\ln(a)},~~~x>0$

1.3. Lượng giác

No.Đạo hàmNo.Đạo hàm
1$\dfrac{d}{dx}(\sin x) = \cos x$4$\dfrac{d}{dx}(\sec x) = \sec x\tan x$
2$\dfrac{d}{dx}(\cos x) = \sin x$5$\dfrac{d}{dx}(\csc x) = -\csc x\cot x$
3$\dfrac{d}{dx}(\tan x) = \sec^2x$6$\dfrac{d}{dx}(\cot x) = -\csc^2x$

1.4. Lượng giác ngược

No.Đạo hàmNo.Đạo hàm
1$\dfrac{d}{dx}(\sin^{-1}x) = \dfrac{1}{\sqrt{1-x^2}}$4$\dfrac{d}{dx}(\sec^{-1}x) = \dfrac{1}{\lvert x\rvert\sqrt{x^2-1}}$
2$\dfrac{d}{dx}(\cos^{-1}x) = \dfrac{1}{\sqrt{1-x^2}}$5$\dfrac{d}{dx}(\csc^{-1}x) = \dfrac{1}{\lvert x\rvert\sqrt{x^2-1}}$
3$\dfrac{d}{dx}(\tan^{-1}x) = \dfrac{1}{1+x^2}$6$\dfrac{d}{dx}(\cot^{-1}x) = \dfrac{1}{1+x^2}$

1.5. Hypebolic

No.Đạo hàmNo.Đạo hàm
1$\dfrac{d}{dx}(\sinh x) = \cosh x$4$\dfrac{d}{dx}(\text{sech}x) = -\text{sech}x\tanh x$
2$\dfrac{d}{dx}(\cosh x) = \sinh x$5$\dfrac{d}{dx}(\text{csch}x) = -\text{csch}x\coth x$
3$\dfrac{d}{dx}(\tanh x) = \text{sech}^2x$6$\dfrac{d}{dx}(\coth x) = -\text{csch}^2x$

2. Tính chất cơ bản

No.
1$\dfrac{d}{dx}\big(cf(x)\big) = cf^{\prime}(x)$
2$\dfrac{d}{dx}\big(f(x) \pm g(x)\big) = f^{\prime}(x) \pm g^{\prime}(x)$
3$\dfrac{d}{dx}\big(f(x)g(x)\big) = f^{\prime}(x)g(x) + f(x)g^{\prime}(x)$
4$\dfrac{d}{dx}\big(\dfrac{f(x)}{g(x)}\big) = \dfrac{f^{\prime}(x)g(x) - f(x)g^{\prime}(x)}{g^2(x)}$
5$\dfrac{d}{dx}\Big(f\big(g(x)\big)\Big) = f^{\prime}\big(g(x)\big)g^{\prime}(x) $
6$\dfrac{d}{dx}\big(e^{g(x)}\big) = g^{\prime}(x)e^{g(x)} $
7$\dfrac{d}{dx}\Big(\ln\big(g(x)\big)\Big) = \dfrac{g^{\prime}(x)}{g(x)} $