Cũng như các bài toán ML khác, mạng NN hoàn toàn có thể bị quá khớp nếu kích cỡ lớn quá mức cần thiết. Nên khi cài đặt mạng NN, người ta thường cài thêm các phương pháp như chính quy hoá, bỏ nút mạng… nhằm giảm được vấn đề này.

Như tôi đã viết ở bài [ML] Mô hình quá khớp (Overfitting) thì vấn đề quá khớp là mô hình của ta đưa ra kết quả rất ngon cho tập dữ liệu huấn luyện, nhưng khi đem thử nghiệm thực tế thì lại cho kết quả không mấy khả quan. Nguyên nhân là do mô hình quá phức tạp dẫn tới nó khớp được với nhiều dữ liệu huấn luyện nhưng lại không đủ tổng quát để khớp với các dữ liệu thực tế.

Dựa vào bài viết đó, tôi sẽ cài đặt kĩ thuật chính quy hoá (Regularization) cho mạng NN. Ngoài ra, sẽ đưa ra thêm 1 phương pháp phổ biến nữa là bỏ nút mạng (Dropout). Nếu bạn cần tìm hiểu thêm lý thuyết cũng như các phương pháp phát hiện hiện tượng này thì có thể đọc bài viết đó để có cái nhìn chi tiết hơn. Còn ở đây, tôi chủ yếu tập trung vào việc cài đặt mạng NN mà thôi.

Mục lục

1. Regularization

Kĩ thuật chính quy hoá được thực hiện bằng cách thêm phần tử chính quy hoá vào hàm lỗi nhằm suy giảm độ lớn của các trọng số sau khi tối ưu:

$$J(\mathbb W) = J_0(\mathbb W) + \lambda\frac{1}{p}\sum_{i=1}^n\lvert w_i\rvert^p$$

Trong đó, $J_0(\mathbb W)$ là hàm lỗi ban đầu của ta, $\lambda$ là hệ số chính quy hoá, $p$ là cấp của norm và $w_i$ là trọng số thứ $i$ của mô hình. Thông thường người ta hay lấy $p=2$ (L2) hoặc $p=1$ (L1) để thực hiện kĩ thuật này.

Bài viết này, tôi sẽ cài đặt L2 cho mạng NN. Việc cài đặt mạng L1 cũng hoàn toàn tương tự như vậy không khó khăn gì cả. Với $p=2$, ta có thể viết lại công thức cho hàm lỗi của mạng NN như sau:

$$ J(\mathbb{W}) = -\frac{1}{m}\sum_{i=1}^m\sum_{k=1}^K\Bigg(y_k^{(i)}\log\Big(\sigma_k^{(i)}\Big)+\Big(1-y_k^{(i)}\Big)\log\Big(1-\sigma_k^{(i)}\Big)\Bigg) + \frac{\lambda}{2m}\sum_{j=1}^nw_j^2 $$

$w_j$ ở đây là trọng số thứ $j$ của mạng và nó không bao gồm các bias của mạng. Ngoài ra, ta chia cho $m$ để lấy trung bình cho toàn bộ mẫu tương tự như ý nghĩa của hàm lỗi nguyên gốc.

Nếu, ta sử dụng phép véc-tơ hoá để mô phỏng mạng có $L$ tầng có ma trận trọng lượng tương ứng $\mathbf W_l$ thì ta có thể viết lại như sau: $$ J(\mathbb{W}) = -\frac{1}{m}\sum_{i=1}^m\sum_{k=1}^K\Bigg(y_k^{(i)}\log\Big(\sigma_k^{(i)}\Big)+\Big(1-y_k^{(i)}\Big)\log\Big(1-\sigma_k^{(i)}\Big)\Bigg) + \frac{\lambda}{2m}\sum_{l=1}^L\sum_j\mathbf W_l[:,1:]^{\intercal}\mathbf W_l[:,1:] $$

Khi đó, đạo hàm của hàm lỗi sẽ có dạng: $$ \frac{\partial J}{\partial w_i} = \frac{\partial J_0}{\partial w_i} + \frac{\lambda}{m}w_i $$

Trong đó, $\dfrac{\partial J_0}{\partial w_i}$ là đạo hàm của hàm lỗi không có cụm chính quy hoá $J_0(\mathbb W)$ tính được bằng phương pháp lan truyền ngược như đã biết. Việc chứng minh công thức trên hoàn toàn không khó, hi vọng là nhìn cái bạn có thể luận được luôn nên tôi không viết ra đây nữa.

Bằng lập luận như vậy, ta viết lại được mã tính hàm lỗi như sau:

nn-overfitting.pynn-overfitting.py
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
class NN():
  def cost(self, data, lamda):
    """
    Return cross-entropy cost of NN on test data
    """
    m = len(data)
    j = 0
    for x, y in data:
      _, a = self.feedforward(x)
      a_L = a[-1]
      j -= np.sum(np.nan_to_num(y*np.log(a_L) + (1-y)*np.log(1-a_L)))
    # regularization term
    j += 0.5 * lamda * sum(np.linalg.norm(W[:,1:])**2 for W in self.w)
    return j / m

Việc tính đạo hàm cũng được viết lại thành:

nn-overfitting.pynn-overfitting.py
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
class NN():
  def train(self, train_data, epochs, mini_batch_size, eta, lamda=0.0):
    """
    Train NN with train data ``[(x, y)]``.
    This use mini-batch SGD method to train the NN.
    """
    # number of training data    
    m = len(train_data)
    # cost
    cost = []
    for j in range(epochs):
      start_time = time.time()
      # shuffle data before run
      random.shuffle(train_data)
      # divide data into mini batchs
      for k in range(0, m, mini_batch_size):
        mini_batch = train_data[k:k+mini_batch_size]
        m_batch = len(mini_batch)
        # calc gradient
        w_grad = [np.zeros(W.shape) for W in self.w]
        for x, y in mini_batch:
          grad = self.backprop(x, y)
          w_grad = [W_grad + g for W_grad, g in zip(w_grad, grad)]
        w_grad = [W_grad / m_batch for W_grad in w_grad]

        # add regularization term
        w_grad = [W_grad + (lamda/m_batch * np.insert(W[:,1:],0,0,axis=1))
              for W, W_grad in zip(self.w, w_grad)]
        
        # check grad for first mini_batch in first epoch
        if j == 0 and k == 0 and not self.check_grad(mini_batch, w_grad):
          print('backprop fail!')
          return False
        
        # update w
        self.w = [W - eta * W_grad for W, W_grad in zip(self.w, w_grad)]
      
      # calc cost
      cost.append(self.cost(train_data))
      
    return cost

Nếu chạy thử với mạng 1 tầng ẩn 100 nút và $\lambda=4$ thì ta có thể thu được kết quả chính xác tới 96.72%, tăng được 0.1% so với $\lambda=0$ tức là không thực hiện việc chính quy hoá.

2. Dropout

Một kĩ thuật nữa rất hay được sử dụng là bỏ nút mạng (dropout) rất đơn giản và cho kết quả rất khả quan. Ý tưởng của phương pháp này là trong quá trình huấn luyện ta bỏ đi ngẫu nhiêu một vài nút mạng nhằm giảm độ phức tạp của mạng.

Ta có thể coi mạng sau khi bỏ đi các nút đó là một mạng mới tinh gọn hơn mạng gốc. Như vậy, Với mỗi các lô dữ liệu huấn luyện khác nhau mà ta thực hiện với các mạng tinh giản khác nhau thì kết quả ta thu được sẽ là một mạng trung bình của các mạng tinh gọn đó. Bằng việc lấy mạng trung bình đó, thì ta có thể hi vọng rằng mạng của ta có thể tổng quát được nhiều trường hợp hơn hay nói cách khác là bớt được vấn đề quá khớp.

Tuy nhiên một điểm cần lưu ý là ta không được bỏ bất kì nút mạng nào ở tầng ra, bởi đầu ra của ta cần phải ở dạng mã hoá đầy đủ. Thường người ta sẽ bỏ nút mạng ở đầu vào với xác xuất là 20%các tầng ẩn là 50%.

Với ý tưởng như vậy, ta có thể cài đặt mạng theo quy trình sau:

 • 1. Phân lô dữ liệu
 • 2. Xử lý mỗi lô với mạng tinh giản
  • 2.1. Bỏ đi ngẫu nhiên một số nút mạng ẩn
  • 2.2. Học với mạng sau khi bỏ nút
  • 2.3. Hồi phục lại các nút bị bỏ đi

Ví dụ, tôi cài đặt cho việc các nút ẩn với xác xuất được truyền bởi tham số dropout của hàm huấn luyện train như sau:

nn-overfitting.pynn-overfitting.py
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
class NN():
  def train(self, train_data, epochs, mini_batch_size, eta,
		lamda=0.0,
		dropout=0.0):
    """
    Train NN with train data ``[(x, y)]``.
    This use mini-batch SGD method to train the NN.
    """
    # number of training data    
    m = len(train_data)
    # cost
    cost = []
    for j in range(epochs):
      start_time = time.time()
      # shuffle data before run
      random.shuffle(train_data)
      # divide data into mini batchs
      for k in range(0, m, mini_batch_size):
        mini_batch = train_data[k:k+mini_batch_size]
        m_batch = len(mini_batch)
        # dropout
        m_dropout = None
        if dropout > 0:
          m_dropout = [np.random.binomial(n=1, p=1.0-dropout, size=l).reshape((l,1))
                          for l in self.layers[1:-1]]
        # calc gradient
        w_grad = [np.zeros(W.shape) for W in self.w]
        for x, y in mini_batch:
          grad = self.backprop(x, y, m_dropout)
          w_grad = [W_grad + g for W_grad, g in zip(w_grad, grad)]
        w_grad = [W_grad / m_batch for W_grad in w_grad]
        # add regularization term
        w_grad = [W_grad + (lamda/m_batch * np.insert(W[:,1:],0,0,axis=1))
              for W, W_grad in zip(self.w, w_grad)]
        # check grad for first mini_batch in first epoch
        if j == 0 and k == 0 and not self.check_grad(mini_batch, w_grad, m_dropout):
          print('backprop fail!')
          return False
        # update w
        self.w = [W - eta * W_grad for W, W_grad in zip(self.w, w_grad)]
      # calc cost
      cost.append(self.cost(train_data, m_dropout))
    return cost

  def backprop(self, x, y, m_dropout=None):
    """
    Backpropagation to calc derivatives
    """
    w_grad = [np.zeros(W.shape) for W in self.w]
    # feedforward
    z, a = self.feedforward(x, m_dropout)
    # backward
    dz = a[-1] - y
    for _l in range(1, self.L):
      l = -_l # layer index
      if l < -1:
        da = self.sigmoid_grad(z[l])
        # dropout
        if not (m_dropout is None):
          da *= m_dropout[l+1]
        # do not calc for w_0 (da_0 / dz = 0 because of a_0 = 1 for all z)
        dz = np.dot(self.w[l+1][:, 1:].transpose(), dz) * da
      # gradient  
      w_grad[l] = np.dot(dz, a[l-1].transpose())
    return w_grad

  def feedforward(self, x, m_dropout=None):
    """
    Feedforward through network for calc ``z``,`` a``.
    ``z`` is list of (L-1) vec-tor, ``z[0]`` for layer 2, and so on.
    ``a`` is list of (L) vec-tor, ``a[0]`` for layer 1, and so on.
    """
    z = []
    a = [self.add_bias(x)]
    for l in range(1, self.L):
      z_l = np.dot(self.w[l-1], a[l-1])
      a_l = self.sigmoid(z_l)
      if l < self.L - 1:
        # dropout
        if not (m_dropout is None):
          a_l *= m_dropout[l-1]
        # add bias a_0
        a_l = self.add_bias(a_l)
      z.append(z_l)
      a.append(a_l)
    return (z, a)

  def check_grad(self, data, lamda, grad,
		m_dropout=None,
		epsilon=1e-4,
		threshold=1e-6):
    """
    Check gradient with:
    * Epsilon   : 1e-4
    * Threshold : 1e-6
    """
    for l in range(self.L - 1):
      n_row, n_col = self.w[l].shape
      for i in range(n_row):
        for j in range(n_col):
          w_l_ij = self.w[l][i][j]
          # left
          self.w[l][i][j] = w_l_ij - epsilon
          l_cost = self.cost(data, lamda, m_dropout)
          # right
          self.w[l][i][j] = w_l_ij + epsilon
          r_cost = self.cost(data, lamda, m_dropout)
          # numerical grad
          num_grad = (r_cost - l_cost) / (2 * epsilon)
          # diff
          diff = abs(grad[l][i][j] - num_grad)
          # reset w
          self.w[l][i][j] = w_l_ij
          
          if diff > threshold:
            return False
    return True

  def cost(self, data, lamda, m_dropout=None):
    """
    Return cross-entropy cost of NN on test data
    """
    m = len(data)
    j = 0
    for x, y in data:
      _, a = self.feedforward(x, m_dropout)
      a_L = a[-1]
      j -= np.sum(np.nan_to_num(y*np.log(a_L) + (1-y)*np.log(1-a_L)))
    # regularization term
    j += 0.5 * lamda * sum(np.linalg.norm(W[:,1:])**2 for W in self.w)
    return j / m

Sau khi chạy thử với xác xuất bỏ là 50%, kết quả tôi thu được chính xác tới 96.77%. Dù hơn phương pháp chưa bỏ nút một chút, nhưng hi vọng với các tập dữ liệu và khởi tạo tham số khác nhau thì cho được kết quả khả quan hơn.

3. Kết luận

Bài này đã đưa ra 2 phương pháp làm giảm độ phức tạp của mạng NN nhằm nâng cao tính tổng quát hoá của mạng là kĩ thuật chính quy hoá - regularization và bỏ nút mạng - dropout. Trong thực tế, người ta thường kết hợp cả 2 phương pháp này với nhau vì việc cài đặt không quá phức tạp mà cho hiệu quả rất tốt. Mã nguồn của phần này, tôi cũng cài đặt theo phương pháp kết hợp cả 2, nếu bạn hứng thú thì có thể đọc tại đây nhé.