Vim là một trình soạn thảo mạnh mẽ nhưng cấu hình mặc định của nó làm cho mình có chán giác ngán ngẩm vô cùng. Mã nguồn chẳng highlight cũng chẳng hiện thị số dòng nhìn rất chi ức chế >.<

Vì vậy mới quyết định viết lại một số cấu hình cơ bản ở đây để còn sài cho các lần sau.

1. Cách cấu hình

Các file dùng để cấu hình cho Vim có thể được tìm thấy bằng cách gõ lệnh:

$ vim --version
Vim Features Vim Features

Với lệnh trên thì ta sẽ thu được 2 file cấu hình quan trọng là:

  • system vimrc file: File cấu hình cho toàn hệ thống
  • user vimrc file: File cấu hình cho riêng user hiện tại

Thường để an toàn và không làm phiền người khác, ta nên sử dụng file cấu hình cho user hiện tại. Về cơ bản file này được đặt ngay trong thư mục home: $HOME/.vimrc hay ~/.vimrc.

2. Cài màu mè

Bình thường khi chạy lệnh vim --version xong thì ta có thể kiểm tra được các tính năng được bật/tắt. Mặc định bạn sẽ thấy dòng -syntax tức là chế độ highlight đang bị tắt đi. Giờ muốn hiển thị màu mè cho code thì ta cần phải bật tính năng này lên.

Để làm điều này, ta có thể cài đặt thêm gói vim-enhanced:

$ yum install vim-enhanced

Và ở file cấu hình ~/.vimrc, ta thêm dòng syntax on vào như sau:

$ echo syntax on >> ~/.vimrc

Sau đó, chạy lại lệnh vim --version ta sẽ thấy dòng +syntax ý chỉ rằng tính năng highlight đã được bật lên.

Okey, giờ khi mở file với Vim ta được màn hình khá cool:

Vim Highlight Vim Highlight

3. Hiển thị số dòng

Để hiển thị số dòng ta có thể thêm set nu vào file ~/.vimrc:

$ echo set nu >> ~/.vimrc

Thử mở 1 file xem sao:

Vim Line Number Vim Line Number

Còn tiếp …