Cuộc Sống
Học Máy
Lập Trình
Sách
Toán
Xác Suất

Học Máy (20)

Lập Trình (38)

Ảnh đại diện

Do Minh Hai

Just a developer
Enjoy life as a journey

Freelancer

Japan