học-máy git js node.js xác-suất editor js-tips nn rnn giải-tích windows đạo-hàm atom meetup oracledb terminal cách-học inamori-kazuo kĩ-năng lagrange-multipliers ma-trận nodeschool-hanoi tiểu-thuyết tối-ưu bash bcrypt charles-duhigg conditional-queue crawler es2017 gitflow gitlab http2 jq json kinh-doanh kí-hiệu lets-encrypt lstm làm-việc makefile nguyễn-duy-cần nhân-sinh nodefest php python scraping sql talk tor tâm-lý vb.net vim virtual-env visa vscode

tiểu-thuyết (2)

http2 (1)

lstm (1)

Ảnh đại diện

Do Minh Hai

Just a developer
Enjoy life as a journey

Freelancer

Japan