Gần đây Gmail không cho phép gửi các file có đuôi là mã nguồn ngôn ngữ lập trình như .js, .vb chẳng hạn. Ngay cả việc đổi đuôi của các file nén cũng không có hiệu quả như trước, nên buộc phải tìm cách đổi toàn bộ đuôi 1 phát. Bài viết này sẽ nói về cách thay đổi toàn bộ đuôi file bằng .bat file của Windows, tuy nhiên hoàn toàn có thể sử dụng để làm những chuyện khác với các file này như đổi tên chẳng hạn.

Đọc tiếp...

Ảnh đại diện

Do Minh Hai

Just a developer
Enjoy life as a journey

Freelancer

Japan