Đại số tuyến tính là một công cụ cơ bản cần thiết cho việc tìm hiểu học máy. Bài đầu tiên trong chuỗi chủ đề này sẽ tập trung vào định nghĩa một số khái niệm cơ bản trong đại số tuyến tính. Lưu ý rằng các khái niệm tôi viết lại là dưới cái nhìn của người làm lập trình như tôi, nên không chắc đảm bảo được tính chặt chẽ về mặt toán học.

Đọc tiếp...

Ảnh đại diện

Do Minh Hai

Just a developer
Enjoy life as a journey

Freelancer

Japan